Kiinteistörekisterikartta

Maanmittauslaitoksen sekä reilun 70 kunnan (vain asemakaava-alueet) ylläpitämä kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä. Siinä on yksilöity koko maan kattavasti itsenäiset maanomistuksen yksiköt, joita ovat kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt sekä niistä luovutetut määräalat ja yhteisalueosuudet.

Kiinteistörekisterin sijaintitiedot esitetään kiinteistörekisterikartalla. Kiinteistörekisterikartalla on kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rajat, rajamerkit ja kiinteistötunnukset. Kts. myös Kiinteistörekisterikarttarasteri.

Kiinteistöihin liittyviä ominaisuustietoja on kiinteistötietojärjestelmässä. Lisätietoja: www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/

Kiinteistörekisterikartta on saatavilla palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.
Käyttötarkoitus:
Kiinteistörekisterikartan tietoja tarvitaan esimerkiksi kiinteistön kaupan yhteydessä ja rakennuslupaa haettaessa sekä silloin, kun selvitetään omia tai toisten kulkuoikeuksia tai kiinteistöjen rajoja, rajamerkkejä ja kiinteistötunnuksia.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Mittakaava
5000
Esitystapa
Vector
Esitystapaluettelo

Esitystapatiedot
Tasomainen alueverkko
Tietosisältö

Ylläpitotiedot
Ylläpidon tiheys: jatkuva
Historiatiedot
Kiinteistöjen rajat merkitään maastoon rajamerkeillä kiinteistöä muodostettaessa. Rajamerkit osoittavat kiinteistön rajalinjat. Raja voi olla myös luonnollinen selvä maastonkohta, kuten ranta, valtaoja tai tie. Haja-asutusalueilla vuodesta 2005 rajamerkit on kiinteistötoimituksissa määritetty GPS-mittauksilla n. 20 cm tarkkuudella. Sitä aiempien rajamerkkien koordinaatit on määritetty joko kuvamittauksilla ilmakuvilta tai digitoimalla kartoilta. Näiden rajamerkkien tarkkuus vaihtelee yleensä 50 cm ja 4 m välillä, joissain tapauksissa yli 4 m. Rajamerkin tarkkuus ilmenee sen RSK-luvusta.

Taajamissa kiinteistörekisterikartta perustuu pääosin kunnan suurikaavaisiin kaavojen pohjakarttojen aineistoihin, joiden sisältämät kiinteistötiedot on ajantasaistettu.

Kiinteistörekisterikartan sijaintitiedoissa voi olla epätarkkuutta, koska kaikista rajapyykeistä ei ole tarkkoja koordinaatteja. Kiinteistörekisterikarttaa tarkemmin rekisteriyksikön alue selviää toimitusasiakirjoista (saatavilla kiinteistörekisterin ylläpitäjän arkistoista) ja maastosta.

Lisätietoa, selvitys Kiinteistörekisterikartan rajamerkkien sijaintitarkkuudesta http://www.maanmittauslaitos.fi/node/11969
Sääntöjenmukaisuus:
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08
Tietotuotemäärittelyä ei ole vielä julkaistu.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta .
Kiinteistörekisterikartan voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu kuntajaon perusteella tai vapaalla rajauksella. Tiedostoina toimitettava aineisto on pilkottu karttalehdittäin, joissa kohteet ovat kokonaisina. Nämä tiedostot päivittyvät viikoittain muutoksilla ja niille on saatavissa myös muutostietopalvelua. Lisätietoja http://www.maanmittauslaitos.fi/ammattilaisille/kiinteistotiedot/kiinteistotietojarjestelma-ktj/kiinteistorekisterikartta/kiinteistorekisterikartta-aineistot. Kiinteistörekisterikartta on saatavissa myös Kiinteistötietojen kyselypalvelusta (WFS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/kiinteistotietojen-kyselypalvelu-wfs Palvelu tarjoaa ajantasaiset tiedot ja myös tietoja sijainnillisista käyttöoikeusyksiköistä.
Rajoitukset
Maanmittauslaitoksella ja kunnilla on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Kiinteistörekisterikarttaan. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
Koordinaattijärjestelmä
ETRS-TM35FIN
Jakeluformaatti
GML
MIF
shape

Kiinteistörekisterikartta-aineiston käsittelymaksut

Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT
Vakioversio
- Ensimmäinen kunta85,00105,40
- Seuraavat kunnat15,0018,60
- Koko Suomi500,00620,00
Räätälöity irrotus
- Ensimmäinen kunta tai alue85,00105,40
- Seuraavat kunnat tai alueet55,0068,20
DWG/DXF-muunnos/lisähinta (rajat ja tunnukset):
- Alue tai kunta15,0018,60
KIINTEISTÖTUNNUKSET:
- Ensimmäinen kunta ominaisuusrajauksin85,00105,40
- Seuraavat kunnat ominaisuusrajauksin15,0018,60
- Koko Suomi ominaisuusrajauksin1 000,001 240,00

Kiinteistörekisterikartan koordinaattiluettelo

Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
Palvelumaksu käytetyn työajan mukaan vähintään17,7422,00
Ei ole asetusperusteinen