Maastokartta 1:100 000

Maanmittauslaitoksen Maastokartta 1:100 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Maastokartta 1:100 000 on tehty yleistämällä Maastotietokannasta ja Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:100 000 versiosta. Maastokartta 1: 100 000:n tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, hallintorajat, suojelualueet, taajamat, nimistö, vedet, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneväylät päivitetään vuosittain ja muita elementtejä 2-10 vuoden välein. Maastokartta 1:100 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa. Maastokartta 1:100 000 toimitetaan TM35-lehtijaossa (1:100 000). Lisäksi hallintorajat-elementin voi hankkia koko Suomen palana. Tuote on vektoriaineistoa.

Maastokartta 1:100 000 ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lue lisää: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/avoimen
Käyttötarkoitus:
Maastokartta 1:100 000 käytetään lähestymiskarttana ja suunnittelun pohjakarttana. Tuotetta voidaan käyttää myös esimerkiksi erilaisten karttatuotteiden raaka-aineena.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Mittakaava
100000
Esitystapa
Vector
Esitystapatiedot
Pinnan alueverkko
Ylläpitotiedot
Nimistöä päivitetään Nimistö-tuotteen Karttanimet 1:100 000 -aineistosta vuosittain. Hallintorajoja ja liikenneverkon päätieverkkoa päivitetään Maastotietokannasta vuosittain. Muut rakennetut/ihmisen tekemät kohteet päivitetään Maastotietokannasta 2-5 vuoden välein. Muiden elementtien päivitysväli Maastotietokannasta on enintään 10 vuotta. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Maastokartta 1:100 000:n ylläpitotaulukko löytyy osoitteesta: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/maastokartta_100000_ajantasa.pdf
Historiatiedot
Maastokartta 1:100 000 on Maastotietokannasta yleistämällä valmistettu aineisto.

Sijaintitarkkuus ja kattavuus ovat Maastotietokannan tarkkuus ja siihen lisättynä yleistyksen aiheuttama muutos. Kohteiden ominaisuustiedot tulevat pääosin Maastotietokannasta. Tarkempi kuvaus kohteista on kohdemallissa: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maasto100_kohdemalli_0.pdf

Sijaintitarkkuudesta:

Karttatietokannan kohteiden sijaintitarkkuus suhteessa vastaavien kohteiden sijaintiin maastossa on Maastotietokannan sijaintitarkkuus ja siihen lisättynä yleistyksen aiheuttama sijaintitarkkuuden muutos.

Yleistyksen aiheuttama sijaintitarkkuuden muutos riippuu siitä, millaisia yleistysparametreja käytetään. Koska eri yleistystoiminnot aiheuttavat erilaista sijaintitiedon muutosta, niin aineistolle ei voida antaa yhtä sijaintitiedon tarkkuuslukua.

Alue- ja viivakohteilla tehtyjä yleistyksiä ovat pistesuodatus ja pienten kaarien yksinkertaistus. Lisäksi aluekohteille on tehty saman kohdeluokkaisten lähekkäisten alueiden yhdistäminen ja alueiden kapeiden osien sulauttaminen viereisiin alueisiin. Viivakohteilla on tehty ominaisuuksiltaan samanlaisten naapuriviivojen sulauttaminen toisiinsa ja lyhyiden tie-, vesi- tai rantaviivojen sulauttaminen naapuriviivaan.

Tärkeimmät sijaintitarkkuuteen vaikuttavat parametrit on kirjattu kohdemallissa.

Ajantasaistuksesta ja ajantasaisuudesta:

Ajantasaisuus vaihtelee kohteittain. Ajantasaisuuteen vaikuttaa kohteiden tallennusajankohta Maastotietokantaan sekä kohteiden irrotusajankohta Maastotietokannasta. Ajantasaisuuteen vaikuttaa myös kohteiden Laatutarkastus. Maastokartta 1:100 000:een on tehty laatutarkastus vuonna 2009 ja tarkastuksessa löydetyt virheet on korjattu tieto-kantaan. Maastokartta 1:100 000:n ylläpitotaulukko löytyy osoitteesta: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/maastokartta_100000_ajantasa.pdf

Laatutarkastus:

Maastokartta 1:100 000 laadunhallinnassa noudatetaan Maanmittauslaitoksen ”Pienimittakaavaisten karttatietokantojen laadunhallintaa”. Laadunhallintaan on kuvattu tietojen alkuperä, kohdemalli, tuotantoympäristö, tuotantoprosessi, työohjeet, koulutus sekä työn ohjaus, ajantasaisuus, sijaintitieto ja laaduntarkistuksen periaatteet.

Maastokartta 1:100 000:sta on tehty laatutarkastus, joka koski ominaisuuksien sallittuja arvoja, ominaisuuksien keskinäisiä riippuvuuksia, topologiaa ja kohteiden geometriaa. Virheprosentti tarkastetuilla alueilla oli 0,05-0,17, joka tarkoitti hyvää laatutasoa virheprosentin ollessa alle 0,5.

Laatutarkastusraportti löytyy osoitteesta http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/M100laatutarkastus.pdf
Sääntöjenmukaisuus:
Tietotuotemäärittely: [teema]
2010-01-07
Tietotuotemäärittelyä ei vielä julkaistu.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Jälleenmyyjät http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/digitaaliset-tuotteet/hankinta-0
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta . Maastokartta 1:100 000 voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu karttalehtien perusteella. Hallintorajat on mahdollista hankkia erillisenä osana. Maastokartta 1:100 000 aineisto toimitetaan karttalehtijaossa 48 km x 96 km. VAROITUS: Ei navigointikäyttöön. Liikennevirasto ei ole tarkistanut tämän tuotteen tietoja, eikä se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen jälkeisistä muutoksista.
Rajoitukset
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastokartta 1:100 000:een. Tuote on tuotettu Maastotietokanta-aineistosta. Maastotietokanta-tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Liikennevirastolla ja Suomen ympäristökeskuksella on tekijänoikeus Maastokartta 1:100 000 laadinnassa käytettyihin väylätietoihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
Koordinaattijärjestelmä
ETRS-TM35FIN
Jakeluformaatti
shape
MIF

Maastokartta 1:100 000

Arvonlisäveroton hinta euroa (€)Arvonlisäverollinen hinta euroa (€), alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT
1:100 000-karttalehti
- Ensimmäinen karttalehti85,00105,40
- Seuraavat karttalehdet15,0018,60
- Koko Suomi300,00372,00
Ei ole asetusperusteinen