Maastokartta 1:250 000

Maanmittauslaitoksen Maastokartta 1:250 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Maastokartta 1:250 000 on tehty yleistämällä Maastokartta 1:100 000:sta. Maastokartta 1:250 000 nimistö tuotetaan Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:250 000 -versiosta. Maastokartta 1:250 000:n tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, taajamat, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet. Tuote on vektoriaineistoa.

Hallintorajoja, nimistöä, ja liikenneverkon päätieverkostoa päivitetään vuosittain. Muita elementtejä päivitetään 2-10 vuoden välein. Maastokartta 1:250 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa.

Maastokartta 1:250 000 ei ole saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta
Käyttötarkoitus:
Maastokartta 1:250 000 soveltuu käytettäväksi mm. karttatuotteiden valmistukseen ja lähestymiskartaksi mobiililaitteissa ja Internet -palveluissa sekä myös erilaisissa optimoinneissa ja analyyseissä.
Maantieteellinen kattavuus
19.08317359, 31.58672881, 59.45414258, 70.09229553
Vastuutaho
Maanmittauslaitos
Mittakaava
250000
Esitystapa
Vector
Esitystapatiedot
Pinnan alueverkko
Tietosisältö
Tietosisältö elementeittäin
Tietosisältö elementeittäin:

Liikenneverkko
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt autotiet, rautatiet sekä merenkulkulaitoksen laivaväylät.

Johtoyhteydet
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt suurjännitesähkölinjat joiden jännite on vähintään 110 kV, sekä merkittävät maakaasuputket.

Rakennukset ja taajamat
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt rakennukset ja taajamat.

Nimistö
Sisältää Nimistö -tuotteen Karttanimet 1:250 000.

Hallintorajat
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt hallintoalueet ja Maastokartta 1:100 000:een tuotetut ominaisuustiedot kunta-alueille kuten kuntien, seutukuntien, maakuntien sekä aluehallintovirastojen nimet ja numerot. Vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako 1:10 000 aineistosta.

Korkeussuhteet
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt korkeuskäyrät. Korkeuskäyrät ovat 20 m:n välein.

Vedet
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt virta- ja vakavedet.

Pellot
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt maatalousmaat (pellot ja puutarhat).

Suot
Sisältää Maastokartta 1:100 000:sta yleistetyt suot.

Maastokartta 1:250 000 kohdekoodit: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maastokartta_250000_koodit.pdf

Tarkempi kuvaus Maastokartta 1:250 000 -kohteista löytyy kohdemallista: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maasto250_kohdemalli.pdf
Ylläpitotiedot
Hallintorajoja, nimistöä ja liikenneverkon pääteitä päivitetään vuosittain. Muita kohteita päivitetään 2-10 vuoden välein. Ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos. Maastokartta 1:250 000:n ylläpitotaulukko löytyy osoitteesta: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/maastokartta_250000_ajantasa.pdf
Historiatiedot
Maastokartta 1:250 000 on Maastokartta 1:100 000:sta yleistämällä valmistettu aineisto. Maastokartta 1:100 000 on tehty yleistämällä Maastotietokannasta.

Maastokartta 1:250 000:n kattavuus on sama kuin Maastotietokannassa. Kohteiden sijaintitarkkuus suhteessa vastaavien kohteiden sijaintiin maastossa on Maastotietokannan sijaintitarkkuus ja siihen lisättynä yleistyksen aiheuttama sijaintitarkkuuden muutos. Maastokartta 1:250 000 kohteiden ominaisuustiedot tulevat pääosin Maastotietokannasta. Hallintorajoissa ominaisuustietoja on myös Maastokartta 1:100 000:sta.

Yleistyksen aiheuttama sijaintitarkkuuden muutos riippuu siitä, millaisia yleistysparametreja käytetään. Koska eri yleistystoiminnot aiheuttavat erilaista sijaintitiedon muutosta, aineistolle ei voida antaa yhtä sijaintitiedon tarkkuuslukua. Alue ja viivakohteille tehtyjä yleistyksiä ovat pistesuodatus ja pienten kaarien yksinkertaistus. Lisäksi aluekohteille on tehty samojen kohdeluokkien lähekkäisten alueiden yhdistäminen ja alueiden kapeiden osien sulauttaminen viereisiin alueisiin. Viivakohteille on tehty ominaisuuksiltaan samanlaisten naapuriviivojen sulauttaminen toisiinsa ja lyhyiden tie-, vesi- tai rantaviivojen sulauttaminen naapuriviivaan.

Tärkeimmät sijaintitarkkuuteen vaikuttavat parametrit on kirjattu kohdemallissa: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maasto250_kohdemalli.pdf

Ajantasaistuksesta ja ajantasaisuudesta:

Ajantasaisuus vaihtelee kohteittain. Ajantasaisuuteen vaikuttaa kohteiden tallennusajankohta Maastotietokantaan sekä kohteiden irrotusajankohta Maastotietokannasta. Ajantasaisuuteen vaikuttaa myös kohteiden Laatutarkastus. Maastokartta 1:250 000:n ylläpitotaulukko löytyy osoitteesta: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/maastokartta_250000_ajantasa.pdf

Laatutarkastus:

Maastokartta 1:250 000 laadunhallinnassa noudatetaan Maanmittauslaitoksen ”Pienimittakaavaisten karttatietokantojen laadunhallintaa”. Laadunhallintaan on kuvattu tietojen alkuperä, kohdemalli, tuotantoympäristö, tuotantoprosessi, työ-ohjeet, koulutus sekä työn ohjaus, ajantasaisuus, sijaintitieto ja laaduntarkistuksen periaatteet.

Maastokartta 1:250 000:een on tehty laatutarkastus vuonna 2011 ja tarkastuksessa löydetyt virheet on korjattu tietokantaan. Laatutarkastusraportti löytyy osoitteesta http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/m250_laatutarkastus.pdf
Sääntöjenmukaisuus:
Tietotuotemäärittely: [teema]
2010-01-07
Tietotuotemäärittelyä ei vielä julkaistu.
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja
Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Jälleenmyyjät http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/digitaaliset-tuotteet/hankinta-0
Käyttöehdot
Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta . Maastokartta 1:250 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan tai tietosisällöltään rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu karttalehtien tai hallinnollisten rajojen perusteella tai käyttäen asiakkaan omaa rajausta. Maastokartta 1:250 000 aineisto toimitetaan TM35-lehtijaossa 1:200 000-lehden puolikkaina (96 km x 96 km lehtinä). Maastokartta 1:250 000:n hallintorajat on saatavilla myös yhtenäisenä koko Suomen palana. VAROITUS: Ei navigointikäyttöön. Liikennevirasto ei ole tarkistanut tämän tuotteen tietoja, eikä se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen jälkeisistä muutoksista.
Rajoitukset
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastokartta 1:250 000:een. Tuote on tuotettu Maastotietokanta-aineistosta. Maastotietokanta -tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Liikennevirastolla ja Suomen ympäristökeskuksella on tekijänoikeus Maastokartta 1:250 000 laadinnassa käytettyihin väylätietoihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
Koordinaattijärjestelmä
ETRS-TM35FIN
Jakeluformaatti
MIF
shape

Maastokartta 1:250 000

Arvonlisäveroton hinta euroa (€) / 100 km2Arvonlisäverollinen hinta euroa (€) / 100 km2, alv. 24 %
KÄSITTELYMAKSUT
Ensimmäinen karttalehti85,00105,40
Seuraavat karttalehdet15,0018,60
Koko Suomi300,00372,00
Ei ole asetusperusteinen