Användningsvillkor för Lantmäteriverkets e-tjänst

1. E-tjänstens innehåll och parter

Lantmäteriverket tillhandahåller elektroniska tjänster för ärendehantering på adressen asionti.maanmittauslaitos.fi (nedan "E-tjänst"). Användare av E-tjänsten (nedan "Användare") kan ta del av uppgifter om egna fastigheter som ägare eller innehavare samt köpa utdrag och intyg om dessa. Nya tjänster införs stegvis i E-tjänsten.

Inloggning till E-tjänsten sker med stark autentisering via identifieringstjänsten Suomi.fi. Vissa tjänster i E-tjänsten är avgiftsbelagda. Avgiftsbeläggningen av tjänsten anges i anslutning till den samt i Lantmäteriverkets prislista. Användaren betalar avgiftsbelagda tjänster med ett personligt elektroniskt betalningsinstrument. Användaren ansvarar för betalningar med egna betalningsinstrument i E-tjänsten.

Användaren av E-tjänsten ska noggrant läsa igenom dessa användningsvillkor (nedan "Användningsvillkor"). Genom att använda E-tjänsten meddelar Användaren att denne tagit del av Användningsvillkoren och godkänner dem som bindande för egen del. Lantmäteriverket kan när som helst ändra Användningsvillkoren. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

2. Lantmäteriverkets skyldigheter och ansvar

Lantmäteriverket ansvarar för att tillämpade skydds- och krypteringsmetoder i samband med E-tjänsten och dess dataöverföring är betryggande för skyddet av konfidentiella meddelanden och att de även i övrigt uppfyller kraven i gällande lagstiftning.

E-tjänsten är i princip tillgänglig alla tider på dygnet under alla dagar i veckan. Lantmäteriverket kan ta E-tjänsten eller delar av den ur bruk t.ex. på grund av underhåll, uppdatering, tekniska problem eller andra orsaker. Lantmäteriverket strävar efter att om möjligt ge förhandsinformation om avbrott i E-tjänsten på E-tjänstens webbsidor eller annat lämpligt sätt. Lantmäteriverket ansvarar inte för avbrott i användningen som beror på problem eller brister hos producenten av identifieringslösningen eller ett instrument som anslutits till den.

Lantmäteriverket kan när som helst förändra E-tjänsten eller dess innehåll, förhindra åtkomst till dessa eller upphöra med E-tjänsten. Lantmäteriverket strävar efter att om möjligt ge förhandsinformation om förändringar i E-tjänsten på E-tjänstens webbsidor eller annat lämpligt sätt. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

E-tjänsten och dess delar samt tillgängliga utdrag och intyg visas som sådana. Lantmäteriverket ansvarar inte för fel eller brister i dessa eller för direkta eller indirekta skador som de orsakar beställaren eller tredje part, såvida något annat inte följer av tvingande lagstiftning. Lantmäteriverket ansvarar inte heller i övrigt för direkta eller indirekta skador som användning eller förhindrad användning av E-tjänsten orsakar.

3. Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren är skyldig att använda E-tjänsten enligt Användningsvillkoren, gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter och Lantmäteriverkets anvisningar.

Användaren ansvarar för de egna enheternas, programvarornas och kommunikationsförbindelsernas funktion och säkerhet vid användning av E-tjänsten. Det är otillåtet att använda E-tjänsten för andra än sedvanliga ändamål eller med andra än sedvanliga enheter, programvaror och förbindelser.

E-tjänsten eller tillgängliga utdrag och intyg kan innehålla personuppgifter. Användaren ansvarar för att denne använder dessa personuppgifter enbart för sedvanliga privata syften enligt personuppgiftslagen (523/1999) eller något annat godtagbart ändamål enligt personuppgiftslagen. Personuppgifter får inte användas för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar och inte för handlingar eller verksamhet som strider mot integritetsskyddet.

Om Användaren använder E-tjänsten i strid med Användningsvillkoren, kan Lantmäteriverket spärra eller begränsa användningen av E-tjänsten för Användarens del. Användaren bär det fullständiga ansvaret för skador som Lantmäteriverket eller tredje part orsakas av att E-tjänsten eller delar av den eller utdrag eller intyg från den används i strid med Användningsvillkoren.

4. Immateriella rättigheter

Rättigheterna till E-tjänsten och dess material inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter innehas av Lantmäteriverket eller tredje part. Dessa rättigheter överförs inte mellan parterna i E-tjänsten eller genom att E-tjänsten används.

Användaren har inte rätt att göra E-tjänsten eller en del av den tillgänglig för allmänheten genom att sprida eller visa den offentligt eller framställa exemplar av den utan ett på förhand givet tillstånd från Lantmäteriverket. Användaren har rätt att lägga ut en länk till E-tjänstens huvudsida på sin webbplats. Namnet på Lantmäteriverkets e-tjänst ska visas i anslutning till länken. Länken ska öppna E-tjänsten i ett tomt webbläsarfönster utan ramar. Annan typ av länkning är inte tillåten.

Utdrag och intyg från E-tjänsten kan användas för hantering av egna fastighetsärenden. Fastighetsuppgifter som kan läsas i E-tjänsten är endast avsedda för kontroll av de egna fastighetsuppgifterna. Dessa fastighetsuppgifter får inte överlåtas eller föras vidare och inte heller utnyttjas gentemot tredje part. Med fastighetsuppgifter som kan läsas i E-tjänsten kan man inte visa äganderätt eller annan rätt till en fastighet. För detta ändamål måste man i stället använda tillgängliga utdrag och intyg från E-tjänsten.

5. Behandling av personuppgifter

I E-tjänsten behandlas personuppgifter om personer som hanterar ärenden i tjänsten. Personuppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen och övrig gällande lagstiftning om personuppgifter och integritetsskydd. Personuppgifter om användaren lagras i Lantmäteriverkets kundregister. En dataskyddsbeskrivning för kundregistret finns på Lantmäteriverkets webbplats. Lantmäteriverket använder användarnas personuppgifter för fakturering och myndighetskommunikation.

Lantmäteriverket lämnar inte ut de personuppgifter om Användaren som behandlas i E-tjänsten till tredje part, såvida utlämningen inte är nödvändig med stöd av tvingande lagstiftning eller domstols- eller myndighetsbeslut. Lantmäteriverket översänder inte personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

6. Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter

På E-tjänsten och användningen av den tillämpas finsk lag med undantag för internationella lagvalsregler.

Avsikten är att meningsskiljaktigheter om användning av E-tjänsten i första hand ska lösas genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och Användaren. Om en meningsskiljaktighet inte kan lösas förhandlingsvägen, avgörs den vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.