Beställnings- och leveransvillkor

Dessa beställnings- och leveransvillkor tillämpas på beställningar och leveranser av tryckta kartor, kartutskrifter, utdrag och intyg från Lantmäteriverkets e-tjänst.

1. Beställning

Beställaren godkänner beställningen genom att trycka på knappen "Beställ" (Tilaa) i skedet "Bekräfta beställning" (Vahvista tilaus). Därefter kan beställaren inte längre ändra sin beställning. Beställaren får en elektronisk orderbekräftelse genom vilken denne kan kontrollera beställningsuppgifterna.

Lantmäteriverket förbehåller sig rätten att annullera beställningen, om den beställda produkten (tryckt karta, kartutskrift, utdrag eller intyg) inte är tillgänglig eller av annat skäl inte kan levereras till beställaren.

2. Betalning

Beställning av kartutskrifter, tryckta kartor, utdrag och intyg förutsätter att kunden har personliga nätbankskoder.

Beställning av utdrag och intyg förutsätter dessutom inloggning med stark autentisering via identifieringstjänsten Suomi.fi.

Beställningar kan göras med följande nätbankskoder: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Andelsbanken, POP Banken, S-Banken, Oma Sparbank, Sparbanken och Ålandsbanken.

Betalning sker via nätbanken i samband med beställningen innan produkterna levereras, såvida något annat inte anges i anslutning till tjänsten. Beställaren ansvarar för betalningar med sina nätbankskoder.

3. Leveranssätt

Tryckta kartor levereras via postförsändelse till den postadress som beställaren uppgett vid beställningen. Leveranstiden är 3–4 vardagar.

Kartutskrifter levereras i pappförpackning. Försändelsen kan hämtas på den postanstalt som beställaren uppgett vid beställningen. Leveranstiden är cirka 5–8 vardagar.

Kartutskrifter, utdrag och intyg kan laddas ner som pdf-filer via en länk i orderbekräftelsen under 30 dagar efter beställningen. A4-kartutskrifter, utdrag och intyg levereras inte som pappersutskrifter, utan endast som nedladdningsbara pdf-filer via länk.

Postade tryckta kartor och kartutskrifter levereras endast till adresser i Finland.

4. Kontakt

Beställaren godkänner att Lantmäteriverket kan skicka brev, e-post, sms eller meddelanden till denne i ärenden som gäller beställningar och leveranser.

5. Returrätt och fel i produkter

Beställaren har två veckors bytes- eller returrätt för tryckta grund- och terrängkartor förutsatt att produkten är felfri och i säljbart skick. Beställaren ska kontakta Lantmäteriverkets kundtjänst för att avtala om detaljerna kring bytet eller returen: kundservice(at)lantmateriverket.fi.

Kartutskrifterna är skräddarsydda kundprodukter utan bytes- eller returrätt, såvida produkten inte har materialfel eller motsvarande fel. Kundens utskriftsval, t.ex. områdesavgränsning, kartans informationsinnehåll eller visningsformat, anses inte som fel.

Bytes- eller returrätt finns inte för utdrag och intyg.

Tryckta kartor, kartutskrifter, utdrag eller intyg kan innehålla fel, oklarheter eller andra brister. Lantmäteriverket ansvarar inte för dessa eller för direkta eller indirekta skador som produktanvändningen orsakar beställaren eller tredje part, såvida något annat inte följer av tvingande lagstiftning.

6. Immateriella rättigheter

Eventuell upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till tryckta kartor, kartutskrifter, utdrag och intyg innehas av Lantmäteriverket eller tredje part. Beställaren har inte rätt att göra tryckta kartor, kartutskrifter, utdrag eller intyg tillgängliga för allmänheten genom att sprida eller visa dem offentligt eller framställa exemplar av dem utan ett på förhand givet tillstånd från Lantmäteriverket.

Trots det som anges ovan har beställaren rätt att skriva ut eller spara enstaka exemplar av kartutskrifter på sin dator eller motsvarande enhet för eget bruk. Beställaren har även rätt att genom kopiering framställa enstaka exemplar av tryckta kartor för eget bruk.

7. Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter

På beställning av kartutskrifter, tryckta kartor, utdrag och intyg tillämpas finsk lag med undantag för internationella lagvalsregler.

Avsikten är att meningsskiljaktigheter i första hand ska lösas genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och Beställaren. Om en meningsskiljaktighet inte kan lösas förhandlingsvägen, avgörs den vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.