Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetöverlåtelsetjänsten

Fastighetöverlåtelsetjänsten är Lantmäteriverkets webbtjänst för hantering av fastighetsärenden.

Med hjälp av Fastighetöverlåtelsetjänsten kan du upprätta och underteckna avtal om överlåtelse av fastigheter och arrenderätter samt sköta inteckningsärenden (det vill säga ansöka om inteckningar eller överföring av elektroniska pantbrev).

Användningen av denna tjänst förutsätter stark autentisering.

Du kan använda tjänsten varje dag kl. 00.15–23.15. Vi meddelar om eventuella driftavbrott på tjänstens framsida samt per e-post till avtalskundernas kontaktpersoner.

 

För att en privatperson ska kunna använda tjänsten, måste de uppgifter som behövs finnas i elektroniska myndighetsregister, exempelvis i befolkningsdatasystemet. För användningen av tjänsten behövs nätbankkoder, ett elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.

Företagsanvändare ska identifiera sig i Fastighetöverlåtelsetjänsten med en stark elektronisk autentiseringsmetod. Via autentiseringsgränssnittet kommer organisationens anställda åt tjänsten utan att behöva logga in separat. Du kan använda autentiseringsgränssnittet om din organisation har ingått ett kundavtal

Användning enligt avtal

Organisationskunder kan sluta ett kundavtal om användningen av Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Anställda vid organisationer som slutit kundavtal får de användarrättigheter i tjänsten som finns i förteckningen nedan. Genom kundavtal kan man dessutom få tillgång till Fastighetsöverlåtelsetjänstens autentiserings- och utkastgränssnitt.

Användarrättigheter som fås genom kundavtal

När du är inloggad i tjänsten kan du med stöd av fullmakt göra följande

 • upprätta utkast till överlåtelsehandling eller föravtal
 • upprätta utkast till ansökan om inteckning
 • upprätta utkast till ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev 
 • upprätta ansökan om överföring av pantbrev i avtalskundens eget namn
 • upprätta utkast till förbindelse gällande säkerheter.

Anställda i kreditinstitut som ingått kundavtal får dessutom följande användarrättigheter till tjänsten:

 • ansökan om inteckning
 • överföring av elektroniskt pantbrev
 • meddelande om innehavaren av ett skriftligt pantbrev
 • avgivande av förbindelse gällande säkerheter.

När du är inloggad i tjänsten kan du

 • som läsare sätta dig in i överlåtelsehandlingen och kommentera den
 • som ombud skicka bilagor till inskrivningsärenden

Autentiserings- och utkastgränssnitt

Med hjälp av autentiseringsgränssnittet kan organisationens anställda logga in direkt i tjänsten utan att behöva autentisera sig separat.

Med hjälp av utkastgränssnittet kan organisationens anställda lämna in handlingar (fullmakt, köpebrev, ansökan om inteckning osv.) för undertecknande i tjänsten.

Läs mer om fastighetsöverlåtelsegränssnitten

Information om fakturering

Organisationer kan sluta ett fakturerings- eller kundavtal om användning av Fastighetsöverlåtelsetjänsten och dess gränssnitt. Bankgrupper och franchising-kedjor inom fastighetsförmedling, där parterna är självständiga företag, kan ingå ett gruppavtal.

Ytterligare information om tjänster med anknytning till kundavtalet

Modellavtal och kontaktuppgifter

Faktureringsavtal

Ett faktureringsavtal gör det möjligt att månatligen fakturera betalningar som ackumuleras vid användningen av tjänsten.

Faktureringsavtalet är avsett för organisationskunder som använder tjänsten via ett gränssnitt (exempelvis genom autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat).

Kundavtal

Ett kundavtal gör det möjligt att månatligen använda och fakturera för autentiseringsgränssnittet och utkastgränssnittet.

Kundavtalet förutsätter även ett integratorsavtal mellan en eventuell integrator och Lantmäteriverket samt ett avtal mellan integratorn och kunden. Av kreditinstitut och integratorer krävs en datasäkerhetsbeskrivning som bifogas till avtalet.

Gruppavtal

Bankgrupper och fastighetsförmedlingskedjor kan ingå gruppavtal, då parterna i gruppen är självständiga företag. Parterna i gruppen bör först kontakta den part som styr gruppen och fråga, om ett gruppavtal redan ingåtts för gruppen. Den part som styr gruppen kan kontakta Lantmäteriverket för att bereda ett gruppavtal.

När den part som styr gruppen har ingått avtal med Lantmäteriverket är det möjligt att skicka en anslutningsanmälan. Efter detta kan självständiga företag som ingår i gruppen bli användare genom att skicka en anslutningsanmälan.

Upprätta ett gruppavtal

Upprätta anslutningsanmälan för Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Integratorsföretaget ska kontakta Lantmäteriverket för att bereda avtalet.

Datasäkerhetsbeskrivning

Kunden ansvarar för att de användare som loggar in via autentiseringsgränssnittet har rätt att använda tjänsten. Av kreditinstitut och integratorer krävs en datasäkerhetsbeskrivning som bifogas till avtalet. Du kan läsa mera om strukturen på den gällande datasäkerhetsbeskrivningen.:

Datasäkerhetsbeskrivningen ska lämnas in till Lantmäteriverket som en bilaga till avtalsblanketten före undertecknandet av avtalet.

Test- och utbildningsbruk

Priser i Fastighetsöverlåtelsetjänsten

SöktermPris exkl. moms i euro (€)Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
10949Ärendehanteringsavgift / föravtal55,00exkl. moms
10937Ärendehanteringsavgift / överlåtelse (avgift för handläggning av lagfart/överföring av särskild rättighet tas ut i efterskott enligt prislistan)55,00exkl. moms
10938Fastställande av inteckning (elektroniskt pantbrev) / inteckning35,00exkl. moms
10950Fastställande av inteckning (skriftligt pantbrev) / inteckning42,00exkl. moms
Intyg och utdrag som köps separat i samband med ärendehantering och fastställande av inteckning
10974- Lagfartsbevis / fastighet14,00exkl. moms
10975- Gravationsbevis / fastighet14,00exkl. moms
10972- Utdrag ur fastighetsregistret / fastighet14,00exkl. moms
10973- Kartutdrag över registerenhet / fastighet14,00exkl. moms
10976- Fast.reg. utdr. outbrutet område / fastighet14,00exkl. moms
10977- Intyg om arrenderätt / fastighet14,00exkl. moms
10940Anteckning som gäller mottagaren av ett elektroniskt pantbrev / inteckningpantbrev17,00exkl. moms
10941Meddelande som gäller innehavaren av skriftligt pantbrev / inteckning17,00exkl. moms
10986Generell fullmakt / ansökning250,00310,00
- För avlägsnande av fullmakt uppbärs inte någon avgift
10983Avgift föråteröppnande av faktureringsavtal80,0099,20

Avgift för handläggning av lagfart / överföring av särskild rättighet tas ut i efterskott enligt prislistan.

Applikationernas tillgänglighet

Kontrollera applikationernas aktuella tillstånd och eventuella störningar.

Kundstöd för Fastighetsöverlåtelsetjänsten

mån–fre kl. 9.00-16.00
029 530 1110 (asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Avtalsärenden som berör Fastighetsöverlåtelsetjänsten

mån–fre kl. 9.00-16.00
029 530 1119
verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Fel och störningar i Fastighetsöverlåtelsetjänsten