Avskiljande av andel i en samfälld skog

För att ett område som motsvarar en delägares andel i en samfälld skog ska kunna avskiljas, förutsätter det att det finns en bestämmelse om detta i den samfällda skogens reglemente. Avskiljandet görs vid en fastighetsförrättning som skifte av samfällt område. Ansök om förrättning hos Lantmäteriverket. En delägare som önskar att hens andel avskiljs ska ansöka om förrättningen.

Vid en förrättning som berör en samfälld skog sker följande

  • man avgör om det finns förutsättningar för förrättningen
  • man bestämmer delningssättet, som kan vara inlösning eller skifte av andelar
  • man gör nödvändiga värderingar och upprättas en skiftesplan
  • man bestämmer ersättningar
  • man går upp skiftesrårna.

Delägarlagets stämma måste fatta ett beslut om avskiljande med ¾ kvalificerad majoritet.

Lagen garanterar inte att en delägarfastighet får tillbaka samma område som den överlåtit till den samfällda skogen. En samfälld skog kan även delas i två eller flera samfällda skogar.

Om en samfälld skogs delägarlag överlåter ett område från den samfällda skogen, bildas området till en fastighet eller överförs till en annan fastighet med iakttagande av bestämmelserna om styckning. Den fastighet som bildas befrias från de inteckningar och inskrivna sytningar som fastställts i den samfällda skogens delägarfastigheter.