Kiinteistön jakaminen

Kiinteistön jakaminen tehdään lohkomalla tai halkomalla. Myös yhteisiä alueita sekä yhteisesti omistettuja kiinteistöjä voi jakaa.

Lohkominen

Lohkomisessa muodostetaan uusi kiinteistö. Lohkominen liittyy usein kiinteistökauppaan, -vaihtoon, lahjaan tai perintöön. Jos kiinteistöstä hankkimaasi alueeseen (määräalaan) on myönnetty lainhuuto, lohkominen käynnistyy automaattisesti.

Usein kaupunkien asemakaava-alueilla sijaitsevien määräalojen lohkomisesta vastaavat kunnat. Saat asiasta lisätietoa suoraan kyseessä olevasta kunnasta.

Lohkomisen asiat käsitellään toimituskokouksessa, jossa asianosaisten on hyvä olla paikalla. Poissaolo ei yleensä estä toimituksen tekemistä. Kokouskutsun saavat myös naapurikiinteistöjen omistajat, jos toimituksessa selvitetään epäselviä rajoja, käsitellään naapuritilojen alueilla olevia teitä tai muita oikeuksia.

Lohkomisen maastotöissä määritetään luovutuskirjassa sovitut rajat maastoon. Rajat merkitään maastoon rajamerkeillä. Toimituksessa järjestetään myös uudelle kiinteistölle kulkeminen (esimerkiksi yksityistie tai venepaikka). Jos kiinteistörajoissa on epäselvyyttä, lohkomisen yhteydessä voidaan tehdä rajankäynti.

Yhteisesti omistetun kiinteistön jakaminen

Halkominen

Halkomisessa tila jaetaan osakkaiden kesken heidän omistamiensa osuuksien (esimerkiksi ½ ja ½) mukaisesti uusiksi tiloiksi.

Halkomista voi hakea yksi tai useampi tilan osakas, jonka omistusosuus on tiedossa ja lainhuudatettu. Halkomisen tekemiseen ei tarvita kaikkien omistajien suostumusta.

Jakamattoman kuolinpesän osakas ei voi hakea pesään kuuluvan tilan halkomista. Ensin on tehtävä perinnönjako, jossa osakkaan omistusosuuden suuruus määritellään. Perinnönjaon jälkeen määräosan omistukselle on haettava lainhuuto.

Kun olet jättänyt halkomishakemuksen, vastuu kiinteistön jaon etenemisestä siirtyy toimitusinsinöörille.

Halkomisessa on yksi tai useampia kokouksia ja niissä kannattaa olla paikalla. Toimitusinsinööri kuuntelee asianosaisten vaatimuksia ja laatii jakosuunnitelman, johon asianosaiset voivat tehdä muistutuksia. Muistutuksien käsittelyn jälkeen toimitusinsinööri päättää kiinteistön jakamisesta.

Jakosopimus

Jakosopimuksessa osakkaat sopivat keskenään saamistaan tiluksista. Sopimuksessa jokaiselle yhteisomistajalle on osoitettu oma alue jaettavasta kiinteistöstä. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava kaupanvahvistajalla. Jakosopimuksen muoto on oltava Maakaaren mukainen.

Sopimuksessa määritetyille alueille on haettava lainhuudot. Lainhuudon myöntämisen jälkeen aloitetaan lohkominen, jossa toteutetaan osakkaiden sopimus muodostamalla sopijapuolille uudet kiinteistöt.

Yhteisen alueen jako

Jos kiinteistölläsi on osuus yhteiseen maa- tai vesialueeseen, ja haluat osuutesi yhteisestä alueesta erotettavaksi, voit hakea yhteisen alueen jakoa. Kiinteistösi saama alue liitetään omistamaasi kiinteistöön tai erityisistä syistä se muodostetaan eri kiinteistöksi.

Jako voidaan myös tehdä niin, että usealle osakkaalle erotetaan heidän osuutensa erilliseksi pienemmäksi yhteiseksi alueeksi. Esimerkiksi kahdeksan osakkaan yhteisestä alueesta kolme osakasta haluaa erottaa itselleen oman yhteisen alueen. Jakoperusteena on kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen.

Jaolla ei voi erottaa koski- tai yhteismetsäosuutta.

Toimitusta voi hakea yhteisen alueen osakaskiinteistön omistaja tai useat omistajat yhdessä.

Jaon edellytykset

  • erottaminen ei aiheuta kenellekään osakkaalle sanottavaa haittaa
  • yhteisen vesialueen osalta lisäedellytyksenä on, että  jakamiseen on erityinen syy.

Lue lisää:

Lohkominen

Pinta-ala enintään / haToimitusmaksu / €
0,1870
11 020
51 240
201 530
601 930
1002 240
2003 000
3003 890
4004 930
5005 940
Kukin seuraava alkava 100 ha520

Ei arvonlisäveroa.

Kunta saa asemakaava-alueella oman toimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennuksen taulukon mukaisesta maksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Lohkomisessa on kolme määräalaa kolmesta eri kiinteistöstä; määräala A 0,5 ha, määräala B 0,3 ha ja määräala C 1,2 ha. Määräalat A ja B lohkotaan yhdeksi kiinteistöksi ja määräala C siirretään omistajan ennestään omistamaan kiinteistöön. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä, apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan. Lohkomisen suorittamiseksi on tarpeen käydä raja yhtä naapurikiinteistöä vastaan ja suorittaa tieoikeuden perustaminen kahden ulkopuolisen kiinteistön alueelle.

Kummankin lohkomismaksun suuruus saadaan suoraan edellä olevasta taulukosta pinta-alojen perusteella eli määräala A ja määräala B yhteensä 0,8 ha = 1020 euroa sekä määräala C 1,2 ha = 1240 euroa. Rajankäynti-, tieoikeuden perustamis-, mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

Aikaveloitteiset toimitukset

Muut kuin kiinteähintaiset toimitukset ovat sekä erikseen että muun toimituksen yhteydessä tehtyinä aikaveloitteisia. Niissä kiinteistötoimitusmaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella tuntihinnan 90 euroa mukaisesti. Näitä toimituksia ovat esimerkiksi yksityistietoimitus, halkominen, maantietoimitus ja lunastustoimitus.

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät

  • rajamerkkikustannukset
  • kokoustilakustannukset

Muut toimituksen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset ja korvaukset, esimerkiksi apuhenkilökustannukset ja asiantuntijapalkkiot peritään erikseen. Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä apuhenkilönä peritään tunnilta 33 euroa.

Aikaveloitteisen toimituksen maksun määräytymisen tuntihintana käytetään yleensä työn suorittamisen ajankohtana voimassa olevia tuntihintoja.

Ei arvonlisäveroa.